Topení, voda, plyn, kanalizace. Do hodiny u vás doma!

Všeobecné obchodní 
podmínky

obchodní společnosti Technický nonstop s.r.o.

se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky,
Praha 13, 155 00   
 

identifikační číslo: 17213746
 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 368134      


pro prodej služeb prostřednictvím on-line webových stránek umístěných na internetové adrese www.technickynonstop.cz

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Technický nonstop s.ro., se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, Praha 13, 155 00, IČ: 17213746, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 368134 (dále jen „zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) .

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2

Uzavření Smlouvy 

K uzavření Smlouvy dochází buď uzavřením písemné smlouvy podepsané oběma, zhotovitelem i objednatelem, nebo přijetím nabídky zhotovitele ze strany objednatele, a to na základě písemné, e-mailové, telefonické nebo ústní objednávky.

Předmětem smlouvy o dílo je závazek Zhotovitele realizovat zakázku, tj. vykonat všechny stavební a montážní práce včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení (dále též „Dílo“). Objednatel se zavazuje Dílo převzít a řádně zaplatit cenu Díla v dohodnutých termínech.

3

Odstoupení od Smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné okamžikem, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v průběhu opravy nebo údržby provedené v místě určeném objednatelem na jeho žádost, nicméně do okamžiku jejího ukončení je povinen zaplatit cenu již proběhlého plnění ze strany zhotovitele po protokolární inventarizaci.

Po provedení veškerých oprav již nemůže objednatel odstoupit; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, kdy objednatel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění. 

Zhotovitel může také od smlouvy odstoupit v případě vážného porušení povinností objednatelem, a to zejména v případě pozdního dodání podkladů ze strany objednatele nutných k provedení Díla.

4

Cena

Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

Provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednaly-li strany placení zálohy, může zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům, a to až do výše 50 % z předběžné ceny Díla. 

Předběžnou cenu díla stanovuje zhotovitel odhadem. Konečná cena Díla bude záležet na rozsahu skutečně provedených prací a dodávek potřebných pro realizaci Díla. Objednatel souhlasí, že Cena díla bude vyčíslena Zhotovitelem až po dokončení Díla.

Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny; neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Objednatel může v takovém případě od smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.

Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Pokud není uvedeno, že se jedná o cenu včetně daně z přidané hodnoty, má se za to že je cena uvedena bez DPH.

Cena Díla je splatná k rukám zástupce Zhotovitele ihned po dokončení Díla, nebo po předchozí dohodě na základě vystavené faktury. Splatnost faktur je 14 dní od vystavení, pokud se zhotovitel s objednatelem písemně nedohodnou na jiném termínu splatnosti. V pochybnostech se má za to, že objednatel fakturu obdržel 3 pracovní den po jejím odeslání objednateli.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, se zavazuje objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně za každý den prodlení z dlužné částky do zaplacení celé fakturované částky.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je dílo majetkem zhotovitele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na objednatele. 

5

Termín plnění

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
 

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.


Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.

6

Vadné a pozdní plnění

Objednatel je povinen prohlédnout dílo co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na díle, neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li objednatel u díla vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zhotoviteli neprodleně oznámit. 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo


a) na odstranění vady dodáním nového díla bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou díla,

c) na přiměřenou slevu z ceny díla

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla. 

Dokud objednatel neuplatní právo na slevu z ceny díla nebo neodstoupí od smlouvy, může zhotovitel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může zhotovitel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí objednateli způsobit nepřiměřené náklady.

Pro vady díla zjištěné po době předání díla platí záruční doba 24 měsíců.

Pro uznání reklamace je Objednatel povinen reklamovat Dílo u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, na email Zhotovitele, který nalezne na webových stránkách www.technickynonstop.cz. 

Zhotovitel je povinen dát Objednateli oznámit do 30 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává.

7

Jiná ustanovení

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami, přírodními katastrofami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně zhotovitele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže objednatel odmítnout.

Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisy souvisejícími. VOP jsou základními podmínkami zhotovení díla pro objednatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.